Skip to main content

Prawomocny wyrok zaprzeczający ojcostwu w celu obalenia domniemania ojcostwa. Dobry Adwokat Sprawy Cywilne Gdańsk

Kodeks rodzinny i opiekuńczy (dalej „KRO”) stanowi, że w przypadku urodzenia w trakcie trwania małżeństwa dziecka oraz w ciągu 300 dni od jego ustania (np. rozwodu), niewzruszalnie prawnie należy przyjąć, że ojcem dziecka jest mąż matki. Jest to prawne domniemanie zobowiązujące Kierownika USC do sporządzenia aktu urodzenia, w którym jako ojciec dziecka zostanie wpisany mąż matki.

Zdarza się, że małżonkowie żyją w separacji faktycznej, nie współżyjąc z sobą już od dawna, a jednocześnie formalnie utrzymując związek małżeński. Jeżeli w tym czasie kobieta zajdzie w ciążę, zawsze Kierownik USC sporządzi akt urodzenia, w którym jako ojca dziecka wpisze małżonka, mimo, że do współżycia fizycznego od dawna nie dochodziło.

Jedyną możliwością zmiany aktu urodzenia dziecka, a przez to doprowadzenia do jego zgodności z prawdą i stanem faktycznym, jest w pierwszej kolejności uzyskanie prawomocnego wyroku zaprzeczającego ojcostwu męża matki. Zgodnie z art. 62 § 2 KRO „Domniemania powyższe mogą być obalone tylko na skutek powództwa o zaprzeczenie ojcostwa”, a zgodnie z art. 67 KRO „Zaprzeczenie ojcostwa następuje przez wykazanie, że mąż matki nie jest ojcem dziecka”.

Zatem koniecznym staje się sporządzenie i przygotowanie pozwu o zaprzeczenie ojcostwu dziecka męża matki wpisanego w akcie urodzenia dziecka, który składa się do właściwego miejscowo sądu rejonowego.

Pozew do sądu o zaprzeczenie ojcostwa – kto może wytoczyć powództwo?

Powództwo o zaprzeczenie ojcostwa dziecka męża matki może wytoczyć:

1) zainteresowany wpisany w akcie urodzenia ojciec/mąż matki w nieprzekraczalnym terminie w ciągu roku od dnia, w którym się dowiedział, że dziecko od niego nie pochodzi, nie później niż do osiągnięcia przez nie pełnoletności;

2) matka dziecka w nieprzekraczalnym terminie roku od dnia, w którym dowiedziała się, że dziecko od wpisanego w akcie urodzenia ojca nie pochodzi, jednakże nie później niż do osiągnięcia pełnoletności przez dziecko oraz

3) dziecko po osiągnięciu pełnoletności, jednakże nie później niż w ciągu roku od dnia, w którym się dowiedziało, że nie pochodzi od męża matki (od ojca wpisanego w akcie urodzenia).

Po rozpoznaniu sprawy, przesłuchaniu stron i ewentualnie świadków oraz przeprowadzeniu dowodów z opinii biegłych, w tym genetyki sądowej (tzw. dowodu z badań DNA) i ewentualnie grupowego badania krwi, sąd dochodząc do przekonania, że między dzieckiem a mężczyzną wpisanym w akcie urodzenia jako ojciec nie zachodzi pokrewieństwo, wydaje wyrok ustalający, że nie jest ojcem dziecka.

Konieczność aktualizacji aktu urodzenia w związku z zaprzeczeniem ojcostwa męża matki

Uzyskanie wyroku zaprzeczającego ojcostwu to jeden z etapów uregulowania prawnego pochodzenia dziecka i danych w akcie urodzenia. Po uzyskaniu prawomocnego wyroku sądu zaprzeczającego ojcostwu, koniecznym jest uzyskanie aktualizacji aktu urodzenia, co może się odbyć na kilka sposobów:

1. Zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy prawo o aktach stanu cywilnego (dalej „uPRASC”) „W przypadku obalenia domniemania ojcostwa męża matki sporządza się nowy akt urodzenia, jeżeli sąd opiekuńczy tak postanowi, albo

2. Zgodnie z art. 67 ust. 3 uPRASC „Jeżeli sąd nie postanowił o sporządzeniu nowego aktu urodzenia […], do aktu urodzenia […] dołącza się wzmiankę dodatkową w zakresie danych wynikających z orzeczenia sądu”.

Zgodnie z art. 40 uPRASC zatem „Ustalenia treści aktu stanu cywilnego dokonuje sąd w postępowaniu nieprocesowym, jeżeli postanowił o sporządzeniu nowego aktu stanu cywilnego, […]”. Oznacza to, że w drugim kroku należy wystąpić do sądu opiekuńczego dziecka – właściwego sądu rejonowego jego miejsca zamieszkania albo pobytu o:

1) wydanie postanowienia o sporządzeniu nowego aktu urodzenia dla dziecka w związku z wyrokiem zaprzeczającym ojcostwu oraz

2) wydanie postanowienia ustalającego treść nowego aktu urodzenia (art. 40 uPRASC).

Sąd po przeprowadzeniu rozprawy, powinien wydać postanowienie, w którym w pkt 1 sentencji postanowi sporządzić nowy akt urodzenia, a w pkt 2 ustali treść aktu urodzenia odpowiadającą wszystkim danym aktualnym wynikającym z prawomocnego wyroku zaprzeczającego ojcostwu.

***

Pozew o zaprzeczenie ojcostwa i uzyskany w jego następstwie prawomocny wyrok zaprzeczający ojcostwu męża matki, który nie jest biologicznym ojcem dziecka, jest jedynym środkiem służącym uzyskaniu aktualizacji aktu urodzenia dziecka.

Jeżeli szukasz pomocy w kwestii uzyskania wyroku zaprzeczającego ojcostwu, zapraszam do kontaktu i skorzystania z PORADY PRAWNEJ, a przedstawię Ci możliwości działania oraz poprowadzę Twoją sprawę.