Skip to main content

Pozywaj o zapłatę wynagrodzenie za pracę. Dobry Adwokat Sprawy Cywilne Prawo Pracy Gdańsk

Chciałbym pokazać dzisiejszym wpisem, żebyś nie zwlekał z dochodzeniem swoich praw, kalkulując między ubieganiem się o należne Ci wynagrodzenie, a obrazą majestatu pracodawcy, w sytuacji, gdy Twój pracodawca wynagrodzenia Ci nie wypłaca albo wypłaca ale w zaniżonej wysokości.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (zwana dalej „KP”) stanowi jednoznacznie w art. 80 KP, że „Wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. […]”, a zgodnie z art. 84 KP „Pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść tego prawa na inną osobę”.

Zgodnie z art. 29 § 1 pkt 3) KP umowa o pracę musi określać wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia. Zgodnie z art. 86 § 1 KP „Pracodawca jest obowiązany wypłacać wynagrodzenie w miejscu, terminie i czasie określonych w regulaminie pracy lub w innych przepisach prawa pracy”, a na podstawie art. 86 § 2 KP „Wypłaty wynagrodzenia dokonuje się w formie pieniężnej’ […]”.

Z art. 282 § 1 KP wynika, że niewypłacenie w ustalonym terminie wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia przysługującego pracownikowi albo uprawnionemu do tego świadczenia członkowi rodziny pracownika lub bezpodstawne obniżenie wysokości wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia albo dokonanie bezpodstawnych potrąceń z wynagrodzenia za pracę, jest czynem zabronionym jako wykroczenie, popełniane przez pracodawcę, za które grozi pracodawcy kara grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł.

Zważywszy zatem na powyższe, nasuwa się jednoznaczne rozwiązanie prawne – nie czekaj, pozywaj o należne Ci wynagrodzenie za pracę. Poświęciłeś czas, świadczyłeś pracę, urobiłeś się, żeby pracodawca odniósł korzyść, a Ty zwrotnie nic z tego nie masz albo nie masz tego, na co się umówiłeś. To pracodawca popełnia czyn zabroniony oraz narusza obowiązki wynikające z umowy i prawa pracy.

Przykład wygranego procesu o zapłatę wynagrodzenia za pracę

Na przykładzie pokażę Ci, ile by stracił reprezentowany przeze mnie klient-pracownik, gdyby odpuścił dochodzenie przed sądem od pracodawcy zapłaty wyrównania za wynagrodzenie za pracę świadczone w skali całego 2021 roku.

Wyrok Sądu I Instancji uzyskany w sprawie cywilnej pracowniczej o zapłatę dla klienta wynagrodzenia za pracę przez adwokata Pawła Lecha Szymanowskiego.

Jak widzisz, wyrok zasądzający wynagrodzenie za pracę, prócz należności głównej, nakazuje także zapłatę odsetek za opóźnienie od kwoty każdego miesięcznego wynagrodzenia za pracę, od dnia wymagalności do dnia, kiedy pracodawca robi przelew. Same odsetki mogą być pokaźną sumą pieniężną, dlatego pracodawca powinien dbać, aby na czas uiszczać wynagrodzenie pracownikowi.

Do tego, bardzo istotne jest, że zasądzenie należności wyrokiem sądu pracy wiąże się z nałożeniem rygoru natychmiastowej wykonalności na zasądzone wynagrodzenie za pracę – taki wyrok Sądu Pracy I Instancji, mimo nieprawomocności, jest natychmiast egzekwowalny. Nie musisz czekać na zakończenie postępowania apelacyjnego i wydaniu wyroku przez Sąd II Instancji, tylko po nadaniu klauzuli wykonalności, kierujesz sprawę komornikowi celem odzyskania Twoich pieniędzy wraz ze wszystkimi zasądzonymi odsetkami.

Przedawnienie roszczeń z tytułu wynagrodzenia za pracę

Zgodnie z art. 291 § 1 KP „Roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne”, a zgodnie z orzecznictwem, w tym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 24 lutego 2022 r., sygn. akt: I ACa 77/21 „Odsetki stanowią świadczenie okresowe, podlegające 3-letniemu przedawnieniu”.

Powyższe oznacza, że nie masz nielimitowanego czasu na dochodzenie wobec pracodawcy należnego Ci wynagrodzenia za pracę wraz z odsetkami. Po upływie trzech lat od dnia wymagalności każdego z roszczeń głównych, nie będzie możliwe zasądzenie przez Sąd Pracy świadczenia, gdyż ulegnie przedawnieniu. Dzięki przedawnieniu roszczeń, pracodawca może się uchylić od zaspokojenia pracownika.

Bieg terminu przedawnienia przerywa każda czynność podjęta przed Sądem celem dochodzenia zapłaty należności, czyli najkrócej ujmując pozwanie pracodawcy o wynagrodzenie i odsetki wiąże się z przerwaniem biegu przedawnienia roszczeń o zapłatę wynagrodzenia za pracę.

***

Podsumowując – gdy Twój pracodawca nie wywiązuje się z umowy, nie płacąc Ci w ogóle albo tyle na ile się umówiliście, wzywaj go do zapłaty i dochodź swoich należności przed Sądem. Na przykładzie załączonego wyroku zobacz jakie w skali roku to mogą być niebotyczne kwoty, które prawnie Ci się należą. Ile byś mógł za takie kwoty zrobić rzeczy, których na koniec roku nie możesz zrobić, bo Twój nieuczciwy pracodawca narusza Twoje prawa?

Jeżeli szukasz pomocy w kwestii sądowego uzyskania należnego Ci wynagrodzenia za pracę, zapraszam do kontaktu i skorzystania z PORADY PRAWNEJ, a przedstawię Ci możliwości działania oraz poprowadzę Twoją sprawę o zapłatę wynagrodzenia.