Skip to main content

Jak odzyskać pożyczone pieniądze? Dobry Adwokat Sprawy Cywilne Gdańsk

Pożyczka to jedna z najstarszych umów istniejących na świecie. Współcześnie na jej bazie stworzonych została masa innych produktów, zwanych kredytami. Jedno się tylko nie zmienia od wieków – ryzyko pożyczkodawcy, czy odzyska swoją pożyczkę z ewentualnymi odsetkami za udostępnienie kapitału?

O prawnych sposobach zabezpieczenia spłaty pisałem we wcześniejszym wpisie, do którego odsyłam JAK BEPIECZNIE POŻYCZYĆ PIENIĄDZE. Ale niezależnie od jakości prawnej zawartej umowy pożyczki, czy to za pośrednictwem smsa, maila, whatsappa, videokonferencji, listu, zwykłej pisemnej umowy aż po akt notarialny, każda z umów pożyczek tworzy prawne zobowiązanie, z którym możliwe jest wystąpienie do Sądu o zapłatę.

Zgodnie z art. 720 § 1 Kodeksu cywilnego (dalej „KC”) „Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości”.

Mając na uwadze powyższe, jeżeli zawarłeś nawet ustną umowę pożyczki, na mocy której wydałeś przykładowo 100.000 zł drugiej osobie, a druga osoba przyjęła tę kwotę wskazując, że zwróci Ci ją na każde Twoje wezwanie albo w określonym terminie, to doszło do zawarcia ważnej umowy pożyczki ze wszystkimi konsekwencjami prawnymi. Własność 100.000 zł przeszła na pożyczkobiorcę, a pożyczkobiorca stał się Twoim dłużnikiem, zobowiązanym do zwrócenia 100.000 złotych (i ewentualnie odsetek, jeżeli się tak umówiliście).

I teraz wchodzi typowy dzień z życia kancelarii, kiedy na poradę prawną z zakresu pożyczki przychodzi klient, który od wejścia zaczyna zdaniem „Dobrze, Panie Mecenasie, krótko – nie oddał mi pożyczonych 200 patyków. Co z tym idzie zrobić?”.

Zatem – co z tym idzie zrobić? Nic tylko pozwać, wygrać sprawę, wszcząć egzekucję, aby komornik przymusowo spieniężył pożyczkę i oddał ją wierzycielowi.

Weryfikacja i analiza umowy pożyczki przed wszczęciem sprawy o zapłatę

Kierując sprawę do sądu, najpierw należy ustalić z jaką pożyczką mamy problem. Ustalenie formy zawartej umowy – ustna, pisemna, pisemna w formie aktu notarialnego, sms/whatsapp/email (dokumentowa). Wszystkie dowody zostają przedstawione sądowi, zatem jeżeli jest możliwość przedłożenia dowodu pisemnego albo dokumentowego wykazującego fakt zawarcia umowy pożyczki, strony umowy oraz szczegółowe warunki umowy pożyczki, należy to zrobić. Jeżeli umowa pożyczki miała wyłącznie wymiar ustnych uzgodnień, również nie zmienia to prawa do żądania zasądzenia pożyczki.

Kolejnym ważnym elementem jest pokazanie dowodów, że kwota pożyczki została pożyczkobiorcy wydana, że ją otrzymał. Nie można żądać przecież zwrotu pożyczki, której się faktycznie nie wydało. Również należy przedłożyć dokumenty czy inne nośniki pokazujące Sądowi jednoznacznie, że pożyczkobiorca otrzymał pieniądze.

Trzecim elementem jest ustalenie terminu zwrotu pożyczki, który może być dwojaki – bądź ustalony na określony moment, a najczęściej termin oznaczony kalendarzowo, bądź nieustalony, zatem należy złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy pożyczki z wezwaniem do jej zwrotu w terminie 6 tygodni od otrzymania wypowiedzenia (art. 723 KC). Skutecznie wezwany do zwrotu pożyczki pożyczkobiorca nie może się zasłonić niewiedzą ani zarzutem braku wypowiedzenia pożyczki.

Jako ostatni, czwarty element, należy przygotować pozew o zapłatę do właściwego sądu powszechnego z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia. Sąd po rozpoznaniu sprawy, wydaje nakaz zapłaty albo wyrok, którym w przypadku przekonania go, zasądza całą sumę pieniędzy od pożyczkobiorcy na rzecz pożyczkodawcy. Z takim orzeczeniem podlegającym wykonaniu, kieruje się sprawę komornikowi aby odzyskał pieniądze, najlepiej ze wszystkich składników majątkowych pożyczkobiorcy, wraz z zasądzonym zwrotem kosztów procesu.

Załączam poniżej przykładowy wyrok zasądzający należność z tytułu roszczenia o zwrot kwoty pożyczonych pieniędzy:

Jeżeli umowa pożyczki była zabezpieczona zastawem albo hipoteką, odzyskanie pieniędzy jest pewniejsze

Prócz tych najtrudniejszych spraw o zwrot pożyczki ustnej i w żaden sposób niezabezpieczonej, istnieją jeszcze pożyczki do odzyskania, których spłata została zabezpieczona w różny sposób. Wymienię tylko kilka:

1) jeżeli zwrot pożyczki zabezpieczył poręczyciel lub poręczyciele, pozywając pożyczkodawcę o zapłatę, należy pozwać również wszystkich poręczycieli. Dzięki wygraniu sprawy, egzekucję o zwrot pożyczonych pieniędzy będzie można prowadzić wobec wszystkich dłużników – pożyczkobiorcy i jego poręczycieli, co zwiększa szansę na odzyskanie pożyczki;

2) spłata pożyczki zabezpieczona hipoteką na nieruchomości albo zastawem na rzeczy ruchomej przez inną osobę, niż pożyczkobiorca – w tym przypadku należy po wygraniu sprawy, dodatkowo pozwać jeszcze o zapłatę właściciela nieruchomości albo ruchomości, na której ustanowiono hipotekę/zastaw zabezpieczającą spłatę pożyczki. Jest to konieczne z uwagi na fakt, że komornik musi mieć nakaz albo wyrok wobec konkretnej osoby, wobec której może prowadzić egzekucję.

Podsumowanie

Uzyskanie zwrotu pożyczki od osoby, która zaczyna unikać kontaktu w sytuacji, kiedy nadchodzi już umówiony termin jej zwrotu, powinno każdego pożyczkodawcę postawić w stan gotowości. Jeżeli będąc pożyczkodawcą, nie zadbasz zawczasu o swoje prawa i nie podejmiesz działań w kierunku odzyskania pożyczki, stracisz tę kwotę bezpowrotnie.

Jeżeli szukasz wsparcia w kwestii umów pożyczki, jej stworzenia, zabezpieczenia spłaty i wykonania zobowiązań czy odzyskania długu z tytułu zwrotu kwoty pożyczki, zapraszam do kontaktu i skorzystania z PORADY PRAWNEJ, a przedstawię Ci od A do Z, step by step możliwości działania oraz poprowadzę Twoją sprawę.